Homologacija

Homologacija je postupak utvrđivanja usklađenosti vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila sa odredbama Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila (SG BIH 41/08) i tehničkim specifikacijama (dokument kojim se propisuju tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati dijelovi, uređaji i oprema na vozilima, te postupci kojima je moguće provjeriti da li su propisani zahtjevi ispunjeni).

Obavezi homologacije podliježu cestovna motorna i priključna vozila obuhvaćena kategorizacijom vozila za homologaciju prema UN ECE (United Nations Economic Commission for Europe) propisima, kao i dijelovi uređaja i opreme za vozila za koje postoje odgovarajući ECE pravilnici.

Može biti homologacija tipa vozila i homologacija pojedinačnog vozila.

Homologacija tipa vozila je postupak, kojim se utvrđuje da li određeni tip vozila ispunjava tehničke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom i odgovarajućim tehničkim specifikacijama, te u slučaju usklađenosti izdaje certifikat o usklađenosti tipa. Provodi se za nova vozila koja se serijski proizvode i koja uvoze pravne ili fizičke osobe, registrirane za prodaju vozila, s namjerom da prodaju takva vozila na području BiH.

Homologacija pojedinačnog vozila je postupak kojim se utvrđuje da li određeno vozilo ispunjava tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom i odgovarajućim tehničkim specifikacijama, te u slučaju usklađenosti izdaje Potvrdu o usklađenosti. Provodi se za nova vozila koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe, za rabljena vozila iz uvoza i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili su ustupljena u korist države, u slučaju njihovoga stavljanja na tržište ili njihove registracije nakon besplatne dodjele od strane nadležnih državnih tijela.

Certifikat o usklađenosti je dokument koji, u slučaju homologacije tipa vozila, dokazuje da je vozilo pri njegovom pregledu bilo u skladu sa odredbama ovog pravilnika i tehničkim specifikacijama, te da se bez smetnji može staviti u upotrebu bez dodatne provjere usklađenosti.

Potvrda o usklađenosti je dokument koji u slučaju homologacije pojedinačnog vozila, dokazuje da je vozilo pri njegovom pregledu bilo u skladu sa odredbama ovog pravilnika, te da se bez smetnji može staviti u upotrebu bez dodatne provjere usklađenosti.

Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila, homologacija se ne odnosi na:

  1. Vozila namijenjena za upotrebu na zatvorenim gradilištima, kamenolomima, lukama i aerodromima;
  2. Oklopna vozila za potrebe vojske i policije;
  3. Vozila čija najveća moguća projektovana brzina ne prijelazi 6 km/h;
  4. Vozila namijenjena za upotrebu na trkalištima;
  5. Vozila namijenjena u rekreacijske svrhe van javnih cesta, sa tri simetrično postavljena točka, a koja ne podliježu registriranju; 
  6. Vozila koja se privremeno uvoze, za period ne duži od 30 dana, radi njihovog učešća na trkama, sajmovima ili drugim skupovima u BiH, a ne podliježu registriranju; 
  7. Radne mašine, posebno konstruirane za šumarstvo, a koja odgovara standard ISO 6814 – Mašine za šumarstvo – mobilna i samo-pokretna mašinerija – termini, definicije i klasifikacija (Machinery for forestry – Mobile and self-propelled machinery – Terms, definitions and classification);
  8. Radne mašine namijenjene za obavljanje radova na obradi zemlje, a koja odgovara standard ISO 6165 Mašine za zemljane radove – osnovni tipovi – identificiranje i termini i definicije (Earthmoving machinery – Basic types – Identification and terms and definitions); 
  9. Izmjenjivu mašinsku opremu, koja je odignuta od kolovoza kada se vozilo na kojem se ta oprema nalazi kreće javnim cestama

Ministarstvo može donijeti posebnu odluku da za uvoz vozila posebne namjene, koja nisu naprijed nabrojana, ne treba provoditi homologaciju.

Homologaciji ne podliježu vozila za koja ne postoje definirani zahtjevi tehničke prirode u okviru važećih propisa.

Detaljnije informacije u vezi sa homologacijom vozila se mogu pronaći u Pravilniku o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila (SG BIH 41/08), Cjenovnik usluga u postupku homologacije (SGBIH 89/10), Uputstvo o provođenju postupka homologacije tipa vozila (htv-up 0.0) (SGBIH 89/10), Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila (hpv-up 0.0) (SGBIH 89/10), Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila (SGBIH 89/10), Naredbe o homologaciji (SGBIH 89/10).

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH