Zaštita na radu

„Automotive center“ – centar za vozila d.o.o. Sarajevo  ovlaštena je organizacija za poslove zaštite na radu od strane Federalnog  Ministarstva rada i socijalne politike.

U Federaciji Bosne i Hercegovine je dana 07.11.2020. godine, stupio na snagu Zakon o
zaštiti na radu, kojim su, između ostalog, uređena prava, obaveze i odgovornosti
poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja
radnika na radu.

Zaštita na radu je sistem pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti sa svrhom unapređenja sigurnosti i zaštita zdravlja na radu, te sprječavanje rizika na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijačnih šteta na radu i u vezi s radom.

U okviru ovih poslova u mogućnosti smo Vam ponuditi slijedeće usluge:

  • periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu,

Svrha ispitivanja je utvrditi može li se sredstvima rada i radnom opremom sigurno rukovati, podešavati je i održavati, uz otkrivanje i otklanjanje bilo kakvog pogoršanja prije nego što rezultira rizikom za zdravlje i sigurnost. Sva radna oprema zahtijeva formalni pregled kako bi se osigurala zaštita. Ispitivanje je neophodno za svaku opremu u kojoj mogu nastati značajni rizici po zdravlje i sigurnost zbog nepravilne instalacije, ponovne instalacije, propadanja ili bilo koje druge okolnosti.

  • osposobljavanje radnika za siguran rad,

Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa,odnosno premještaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promjene procesa rada koji može prouzrokovati promjenu mjera za siguran i zdrav rad.

  • savjetovanje i pomoć u vezi sa primjenom mjera zaštite na radu,
  • izrada elaborata zaštite na radu i drugih odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu.

Kontaktirajte nas na znr@automotivecenter.ba za više informacija.

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH