O nama

Preduzeće “Automotive center – Centar za vozila” d.o.o. je formirano 2006. godine od strane istaknutih istraživača i naučnih radnika iz oblasti motora i vozila na području BiH s ciljem praćenja i provođenja aktuelne evropske regulative iz oblasti cestovnih vozila i njihovog učešća u različitim vidovima transporta (prevoz opasnih materija u skladu sa ADR sporazumom, prevoz lako kvarljive robe u skladu sa ATP sporazumom, međunarodni transport u skladu sa ECMT rezolucijama, itd.).

Aktivnosti u preduzeću “Automotive center – centar za vozila” su započete prvo u Centru u Sarajevu, u septembru 2006. godine, da bi se već krajem iste godine aktivnosti proširile i na Podružnicu u Banja Luci. Podružnica u Mostaru je formirana u aprilu 2009. godine, što je omogućilo da se djelovanje preduzeća proširi na područje cijele BiH.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je svojom Odlukom, broj: 01-02-2-3713/09 od 3.11.2009. godine, imenovalo preduzeće AUTOMOTIVE CENTER – CENTAR ZA VOZILA d.o.o. Sarajevo kao STRUČNU ORGANIZACIJU ZA OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I TEHNIČKIH POSLOVA U OBLASTI CERTIFICIRANJA VOZILA.

Preduzeće Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo je jedno od prvih preduzeća iz BiH koje je učestvovalo u međunarodnom EU FP7 projektu pod nazivom TRANSBONUS tokom 2009 i 2010. godine.

Danas, preduzeće “Automotive center – centar za vozila” d.o.o. kroz svoj rad okuplja specijaliste u oblasti motora i motornih vozila s respektabilnim referencama u zemlji i inozemstvu.

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH